Algemene voorwaarden

2020/2021 STUDIO ONE OF A KIND

1. SCHETSFASE EN DEADLINE
a) De schetsfase bedraagt maximaal 3 rondes. Voor elke extra ronde wordt particulier: €25,- incl btw, en B2B: op basis van nacalculatie en het overeengekomen uurtarief excl. btw gefactureerd.
b) Voordat de schetsfase begint, moet de factuur worden voldaan. Deze bedraagt 100% van het ontwerpbedrag (ex. drukkosten).Als deze betaling is voldaan, begint de schetsfase.
c) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van tevoren afgesproken. Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig aanleveren van de benodigde input, de betaling van de factuur en het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever en kan verschuiving van de deadline betekenen.

2. WIJZIGING, OF ANNULERING OPDRACHT
a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.

3. VERANDERINGEN IN DE ILLUSTRATIES
Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator, veranderingen in de illustraties of ontwerpen aan te (laten) brengen.

4. NAAMSVERMELDING
De naam van de illustrator moet ten alle tijden op passende wijze in de publicatie vermeld worden.

5. AUTEURSRECHT
a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de illustrator.
b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling het exclusieve recht om de illustraties te publiceren in de afgesproken uitgave.
c) Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, er wordt dan een licentiepercentage over het ontwerpbedrag berekend. Dit gaat om 50% van het ontwerpbedrag.
d) De illustrator heeft het recht om het ontwerp of foto’s hiervan te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden.

6. EIGENDOMSRECHT
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de illustraties eigendom van de illustrator.

7. LOGO
De illustrator zet op elk ontwerp klein haar logo (Studio One of a Kind), tenzij anders is overeengekomen.

8. LICENTIES
a) In de meeste gevallen is er sprake van een basislicentie, dit betekent dat de opdrachtgever het ontwerp alleen voor de afgesproken uiting kan gebruiken; bijvoorbeeld poster, boek, of ansichtkaart. Mocht de opdrachtgever de illustraties later nog eens willen gebruiken voor andere producten, is zij verplicht de illustrator een licentiebedrag te betalen, dit betreft een licentiepercentage van 50% van het ontwerpbedrag.
b) Afkoop van een illustratie of ontwerp is mogelijk. Dit betreft 300% van het ontwerpbedrag. De illustratie mag dan exclusief door de opdrachtgever onbeperkt gebruikt worden voor diverse doeleinden, mits passend bij normen en waarden van Studio One of a Kind.

9. EXCLUSIVITEIT
De illustrator garandeert dat het geleverde werk origineel is. Ook zal de illustrator exact dezelfde illustratie niet aan derden verkopen, voor ten minste 1 jaar, tenzij anders is afgesproken in overleg. Kleine elementen van de illustratie mogen wel zonder toestemming hergebruikt worden door de illustrator voor andere opdrachtgevers.

10. COMMERCIEEL GEBRUIK
Illustraties die ‘particulier’ afgenomen zijn bij de illustrator, mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Wil de opdrachtgever de illustratie wel commercieel inzetten (lees; voor promotie, website, drukwerk, social media, branding, e.d.) dan mag dit uitsluitend na overleg met de illustrator en na betaling van 50% van het ontwerpbedrag.

11. PROMOTIONELE DOELEINDEN
De illustrator mag al het door haar gemaakte werk zonder toestemming gebruiken voor promotionele doeleinden die ten goede komen aan de promotie van Studio One of a Kind. Alle privacygevoelige informatie wordt verwijderd of onleesbaar gemaakt.

12. AANLEVEREN
a) De illustrator is niet verantwoordelijk voor tekst-en of spellingsfouten. Na de definitieve controle is het akkoord van de opdrachtgever over ontwerp, omschrijving en aantallen bindend.
b) De kleur van het beeldscherm of printer kan afwijken van kleur bij de drukker. Om zeker te zijn van de juiste kleur wordt aangeraden om een drukproef te bestellen. De illustrator is niet aansprakelijk als de uiteindelijke kleur niet correct blijkt te zijn zonder het bestellen van een drukproef.
c) Wanneer de opdrachtgever een foto/gedichtje/tekst aanlevert, wordt ervan uit gegaan dat deze is vrijgegeven voor gebruik en de rechten zijn betaald. Wanneer dit niet zo is, is de opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele auteursrechtclaims.

13. SCHADE
De illustrator is niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit verlies, beschadiging of verkeerde bezorging van de producten.

14. BETALING
Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren/ te vermenigvuldigen.

15. PRIVACY
Alle door de opdrachtgever aangeleverde persoonlijke informatie (zoals naw gegevens, locatiegegevens, geboortedetails, etc.) worden uitsluitend gebruikt voor de desbetreffende opdracht en niet verstrekt aan derden. Privacygevoelige informatie wordt ten alle tijden onleesbaar gemaakt door de illustrator wanneer het gebruikt wordt voor promotionele doeleinden voor Studio One of a Kind.

m
This is Marée, a colorful new portfolio for presenting your work. If you’re a modern illustrator or a designer, we made Marée for you.